National Symphony Orchestra

Seizoen 2021/2022

05.12.2021 – 12.12.2021

o.l.v.  Volodymyr Sirenko
Raphaela Gromes (cello)

 

mogelijk programma

Beethoven Symfonie no. 6, Brahms Symfonie no. 2 of 3